La contribució del locals i els baixos (planta baixa) a la instal·lació de l’ascensor a la comunitat de propietaris

Estan obligats els locals comercials i els baixos a la instal·lació d’un ascensor?

A efectes pràctics, la jurisprudència dels tribunals espanyols ha vingut determinant que aquells acords associats a la instal·lació de l’ascensor en cap cas podrà lesionar greument a cap propietari de la comunitat. Visió que comparteix la pròpia normativa catalana, en virtut del qual estableix que podran ser impugnats tots els acords de la junta de propietaris que siguin greument perjudicials per als interessos d’un dels propietaris (art. 553-31.1 apartat b) del Codi Civil Català).

Els arguments que han vingut utilitzant les Comunitats de Propietaris per obligar a participar a la derrama de la instal·lació d’un ascensor als propietaris dels locals comercials i els baixos (planta baixa), és el suposat increment de valor de l’edifici en el seu conjunt i el benefici comú de tota la Comunitat de Propietaris.

No obstant això, hem de tenir en compte que el local comercial en res es beneficia de la instal·lació del nou ascensor. La revaloració del local no es veu alterada amb la instal·lació de l’ascensor. Així com l’ús i la revalorització dels habitatges que integren la Comunitat de Propietaris ha de ser proporcional a l’ús que cada habitatge doni a l’ascensor.

Doncs bé, recentment s’han pronunciat els tribunals espanyols esclarint les polèmiques suscites en relació a la contribució o no a les derrames per a la instal·lació de l’ascensor a la Comunitat de Propietaris. En aquest sentit, es fa menció expressa a la sentència de l’Audiència Provincial de Valladolid (Secció 3ª), de data 10 de Novembre de 2015:

“FD TERCER.- […] Contraposades a les anteriors cita, entre altres, les sentències de les audiències provincials d’Astúries de dates 21 de gener de 2003 i 8 de setembre de 2003 i Alacant de dates 2 de febrer de 2001, 4 de març de 2002 i 8 d’abril de 2002 que sostenen que els locals comercials sense accés a l’interior de l’edifici no han de contribuir a les despeses extraordinàries per instal·lació o substitució d’un ascensor.

D’acord amb aquesta doctrina hem de tenir en compte que el local comercial de l’actor en res es beneficia de la instal·lació del nou ascensor. L’increment del valor de l’edifici no arriba al seu local. És impossible que pugui utilitzar l’ascensor. El local no té comunicació interior amb el portal de la comunitat. La revaloració del local no es veu alterada en res amb la instal·lació de l’ascensor. “

Tanmateix, pel que fa als pisos ubicats a la planta baixa, recentment el nostre Alt Tribunal (Tribunal Suprem) ha fixat que els acords adoptats en el sí de la Comunitat de Propietaris relatius a la instal·lació d’ascensor, hauran de tenir en compte diversos aspectes : a) l’ús que es presumeix racionalment que s’efectuarà dels serveis o elements comuns; b) el valor atribuït a cada pis per la instal·lació d’un ascensor atès a les circumstàncies del mercat immobiliari. Sentència del Tribunal Suprem núm. de recurs 1428/2012 de data 23 de Desembre de al 2014.

Deja un comentario

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la política de privacidad y los términos de servicio de Google.